Orskov Foods
                                                                                                                                    ABOUT US KONTAKT
 
 
   
 
 

Specjalizujemy się w mrożeniu,
sortowaniu i pakowaniu owoców

 
 
 
     
 

Rejestr Akcjonariuszy

 
 

30.09.2020 r.

 

I.

 

Zarząd ORSKOV FOODS SA z siedzibą w Kołomącie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa (po raz pierwszy) akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji proszę składać w siedzibie Spółki – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

 

 

The Management Board of ORSKOV FOODS SA in Kołomąt, under the art. 16 of the Act of 30 August 2019 amending Commercial Companies Code and certain other acts, calls (for the first time) the shareholders to deposit share certificates in the Company in order to dematerialize the shares.

 

The share certificates should be submitted in Company statutory seat – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

17.11.2020 r.

 

II.

 

Zarząd ORSKOV FOODS SA z siedzibą w Kołomącie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa po raz drugi jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji proszę składać w siedzibie Spółki – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

 

 

The Management Board of ORSKOV FOODS SA in Kołomąt, under the art. 16 of the Act of 30 August 2019 amending Commercial Companies Code and certain other acts, calls (for the second time) the shareholders to deposit share certificates in the Company in order to dematerialize the shares.

 

The share certificates should be submitted in Company statutory seat – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

2.12.2020 r.

 

III.

 

Zarząd ORSKOV FOODS SA z siedzibą w Kołomącie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa po raz trzeci jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji proszę składać w siedzibie Spółki – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

The Management Board of ORSKOV FOODS SA in Kołomąt, under the art. 16 of the Act of 30 August 2019 amending Commercial Companies Code and certain other acts, calls (for the third time) the shareholders to deposit share certificates in the Company in order to dematerialize the shares.

The share certificates should be submitted in Company statutory seat – Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

1.      Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym PKO BP BM, jako jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”).

2.      Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl

3.      Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4.      Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

1)      wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu rejestrów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

2)      rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia,

3)      realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia,

4)      ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

5)      wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością PKO BP BM, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Klientów PKO BP BM oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5.       Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

1)      podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 lub art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

2)      podmiotom, którym PKO BP BM powierzyło wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez PKO BP BM,

6.      Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

7.      Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)         prowadzenia rejestrów, a po jego zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)         niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym,

3)         obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4)         obowiązywania Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania osoby ujawnionej w rejestrach prowadzonym przez PKO BP BM. Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

8.      Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo dostępu do danych osobowych,

2)      prawo do sprostowania danych osobowych,

3)      prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)      prawo do przenoszenia danych,

6)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7)      prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.      Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10.    Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 4 powyżej, dla:

1)      prowadzenia rejestrów przez PKO BP BM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenie rejestrów przez PKO BP BM,

2)      rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 
     
 
 
   
 
  Facebook  InstagramUptime-IT ApS